koop tickets online

1/ Algemeen

Jeugdspelers waarvan het lidgeld betaald werd, kunnen, in geval van een ernstig sportongeval een aangifte indienen bij het Federaal Solidariteitsfonds van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

K.S.V. Cercle Brugge betaalt hiervoor een deel van het lidgeld door aan de K.B.V.B.

De jeugdspeler die een sportblessure oploopt kan desgewenst een afspraak maken met het medische team van Cercle (dr. Bruno Vanhecke of dr. Charlotte Schepens) teneinde een eerste diagnose te kunnen stellen. Kleine blessures waar een speler minder dan 1 week “out” is dienen niet door een sportdokter bekeken te worden.

Dr. Bruno Vanhecke              Afspraken raadpleging Brugge enkel online via www.inspiro.fit

                                               Adres:  Koning Albert I laan 147; 8200 St-Michiels

Afspraken ziekenhuis AZ DELTA: 051/23 61 45 (vermelden dat het om een Cercle-jeugdspeler gaat)

Dr. Charlotte Schepens         Afspraken ziekenhuis AZ DELTA: 051/23 61 45 (vermelden dat het om een Cercle-jeugdspeler gaat)

De speler blijft uiteraard vrij in het kiezen van een behandelende arts.

2/ Het ongevallenformulier

Het tijdig en volledig (laten) invullen van het ongevallenformulier is uiterst belangrijk. Indien zich een blessure voordoet tijdens de wedstrijd of training wordt het ongevallenformulier meegegeven door de trainer of teambegeleider. Als blijkt dat een blessure ernstiger leek dan aanvankelijk werd gedacht, kan een ongevallenformulier bekomen worden bij Bram De Rop (Jeugdsecretaris) maar ook gedownload worden via onze jeugdwebsite. De behandelende geneesheer vult de keerzijde van het ongevallenformulier in. Nadien wordt de ongevallenaangifte (met klevertje van de ziekenkas) zo snel mogelijk en persoonlijk afgegeven in de Groene bron (1e verdiep) aan de Jeugdsecretaris (Bram De Rop) of zijn vervanger en wel op volgende tijdstippen:

  • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 13h00 tot 17h00.
  • Zaterdag van 10h00 tot 13h00.

De Jeugdsecretaris (Bram De Rop) vult de voorzijde van de aangifte in op basis van de hem verstrekte informatie en geeft een woordje uitleg zodat een administratief correcte afhandeling mogelijk is.

U ontvangt na ongeveer tien dagen een ontvangstbewijs dat bij genezing ingevuld en ondertekend wordt door de behandelende (sport)arts. Dit genezingsattest dient persoonlijk en liefst zo snel mogelijk te worden afgegeven aan de Jeugdsecretaris of zijn vervanger in de Groene Bron (1e verdiep) op de bovenvermelde tijdstippen. Vergeet niet om alle facturen die betrekking hebben op het sportongeval, samen met de terugbetalingstaat van de ziekenkas, toe te voegen als bijlage.

Datum genezing betekent afsluiting van het ongevallendossier en kan in bepaalde gevallen niet gelijk zijn aan datum herspelen. U hebt bijvoorbeeld een neusbreuk opgelopen en er volgt een operatie op een latere datum zodat verder kan gespeeld worden. In dergelijk geval vult de arts enkel de datum van herspelen in en niet de datum van genezing.

Let wel, zonder dat het genezingsattest getekend werd door de behandelende arts is de jeugdspeler niet speelgerechtigd en komt hij bijgevolg niet in aanmerking om wedstrijden te spelen.

K.S.V. Cercle Brugge is niet verantwoordelijk voor ongevallenaangiftes die bovenstaande procedure niet hebben gevolgd. Het niet strikt volgen van bovenstaande procedure kan leiden tot het niet uitbetalen van een tegemoetkoming.

 

3/ Automatische stopzetting van de tegemoetkoming

De verzekeraar staakt elke tussenkomst voor de kosten gemaakt na het hernemen van de sportactiviteit. Bij gebreke aan een voorafgaand genezingsattest komt de verzekering echter niet tussen in een later ongeval indien niet medisch vaststaat dat het eerste ongeval geconsolideerd was op het ogenblik van het volgende ongeval.

4/ Stavingstukken

Je dient steeds alle betalingsbewijzen in bij de mutualiteit en vraagt, indien het dossier mag afgesloten worden, een terugbetalingsstaat. Je bezorgt het originele exemplaar samen met het genezingsattest aan de Jeugdsecretaris of zijn vervanger tijdens de voorziene openingsuren.

5/ Terugbetalingstermijn

Principieel worden de bedragen, kort na het afsluiten van het dossier, door de KBVB uitgekeerd op de rekening van de Vereniging, en nadien door Cercle Brugge doorgestort op de rekening van de rechthebbende. Nooit kunnen de toegekende bedragen intrest opbrengen in afwachting van hun betaling.

6/ Tegemoetkoming in de kosten

Indien de sportieve inactiviteit minder bedraagt dan 15 dagen wordt geen enkele tegemoetkoming door de verzekeraar uitgekeerd

Er is een algemene vrijstelling van 15.80 EUR, van toepassing per dossier. Ongevallen met slechts 1 doktersbezoek en zonder verder kosten (zoals o.a. kiné) hebben dus geen nut om aan te geven.

De verzekeraar betaalt slechts één sessie kine/fysiotherapie per dag. De maximale tegemoetkoming wat betreft het aantal verstrekkingen is beperkt tot zestig behandelingen per ongeval per jaar, behoudens akkoord van de door de verzekeraar aangeduide geneesheer.

Voor tandprothesen komt de verzekeraar tussen voor het bedrag van 150.00 EUR per vervangende tand, met een maximum van 600.00 EUR per ongeval.

Voor Hospitalisatiekosten (farmaceutische en andere) komt de verzekeraar tussen voor 50% van de overblijvende kosten met betrekking tot de hospitalisatie, voor zover de kosten niet het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van een initiatief of een keuze van deze patiënten en niet een supplement zijn op het honorarium van een niet-geconventioneerd verstrekker.

Voor synthetische gipsen komt de verzekeraar tussen voor het bedrag dat, na tussenkomst van de ziekteverzekering, ten laste blijft van de gekwetste. Deze tegemoetkoming is beperkt tot 3x het bedrag dat door de ziekteverzekering voor dit type gips wordt terugbetaald.

Het solidariteitsfonds dekt nooit het volledige bedrag van de kosten die u hebt gemaakt. U kunt het systeem vergelijken met de diensten van het ziekenfonds. Er wordt u een tegemoetkoming aangeboden, geen dekking van de volledige kosten. Mensen die over een hospitaalverzekering beschikken doen er goed aan om bij ziekenhuiskosten eerst eens met hun verzekeringsagent te overleggen waar zij best hun dossier indienen.

Verder is het de algemene regel dat de voetbalbond geen tussenkomst verleent voor zaken waarvoor het ziekenfonds ook geen tegemoetkoming geeft. Enkele voorbeelden:

  • Producten die niet vermeld worden in het tarief van de terugbetaalbare geneesmiddelen
  • Huren van krukken, supplementen voor één- of tweepersoonskamer,
  • Onkosten kinesist indien de ongeschiktheid minder dan 15 dagen bedraagt,
  • Maximum 50% tussenkomst in ziekenwagenvervoer (en beperkt tot 125.00 EUR), e.a. …